La Bordeta reclama els equipaments projectats a Can Batlló

Han passat gairebé quatre anys i darrera de més de tres dècades de lluita, des que els veïns de la Bordeta vàrem aconseguir que el recinte de Can Batlló esdevingués un espai públic autogestionat amb l’impuls incondicional d’entitats del barri i el lideratge del Centre Social de Sants, la Comissió de Veïns de la Bordeta i la Plataforma Can Batlló pel barri.

A partir de l’11 de juny del 2011 amb un exemple d’esforç i col·laboració de centenars de voluntaris, la “Plataforma Can Batlló pel barri” va iniciar la recuperació de naus i locals abandonats en el recinte. Fou el Bloc 11 el primer espai cedit per la propietat i l’Ajuntament on començà la transformació dels antics tallers industrials en una biblioteca pública, un espai de trobada, un auditori i diferents sales per tallers, cursets i activitats  a disposició dels veïns.

Periòdicament l’administració ha anat cedint altres locals a les dues entitats veïnals dotant econòmicament les feines de condicionament i rehabilitació que excedien les possibilitats de la Plataforma. Així mateix l’administració ha facilitat la contractació anual d’equips de treballadors de Barcelona Activa que han complementat les tasques que el voluntariat realitza per a la recuperació del complex.

Amb la recent adquisició del sector 2 de Can Batlló per part de l’Ajuntament de Barcelona a la Generalitat de Catalunya cosa que ha representat una forta inversió econòmica per a la ciutat, les entitats implicades en la recuperació de Can Batlló reclamen que una  part d’aquesta despesa es destini al compliment del capítol del projecte d’urbanització on s’indica un llistat d’equipaments per al barri de la Bordeta.

El projecte també contempla la urbanització del sector Magòria, depenent de la Generalitat de Catalunya i que l’Ajuntament de Barcelona hauria de procurar que els camps esportius allí projectats es materialitzessin amb un curt termini.

De tots el equipaments previstos en el sector de Can Batlló, depenent directament de l’Ajuntament de Barcelona, veiem urgent i necessari la realització dels següents equipaments:

  1. Equipament per a la gent gran.
  2. Equipament per persones amb discapacitats.
  3. Casal cívic al sector Parcerisa.

Demanem que es planifiquin, es pressupostin i s’executin en el més breu termini possible.

Els detalls per les ubicacions, planificació i altres punts al respecte ja es tractaran en les corresponents comissions de seguiment existents o en les de nova creació.

La Bordeta, març de 2015

Centre Social de Sants
Comissió de Veïns i Veïnes de la Bordeta