Arxiu d'etiquetes: Sagunt

Obres a les cruïlles del carrer Jocs Florals

Durant els mesos d’abril i maig es realitzaran treballs d’execució de guals remuntables a les cruïlles del carrer Jocs Florals amb els carrers Sagunt, Burgos i Manzanares, consistents en aixecar les vorades de les respectives cruïlles, aixecar embornals, formigonat del gual, i aglomerat i pintat de la senyalització horitzontal del mateix.

Els treballs es faran mantenint circulació al llarg de Jocs Florals (té una secció d’un únic carril de circulació) excepte els dies de formigonat i aglomerat dels guals, en què es tallarà la circulació dels carrers Sagunt, Burgos i Manzanares, i no es treballarà en més d’una cruïlla a la vegada.

La programació prevista, segons el Districte de Sants Montjuïc, dels treballs es la següent:

Abril de 2011: treballs a la cruïlla amb Burgos, tallant al trànsit Jocs Florals el divendres 8 d’abril pel formigonat del gual remuntable. El carrer Burgos estarà tallat durant tota la setmana. En tot moment es permetrà el pas de vianants per la vorera d’un dels costats de la cruïlla.

Abril de 2011: treballs a la cruïlla amb Manzanares, tallant al trànsit Jocs Florals el divendres 15 d’abril pel formigonat del gual remuntable. El carrer Manzanares estarà tallat durant tota la setmana. En tot moment es permetrà el pas de vianants per la vorera d’un dels costats de la cruïlla.

Abril de 2011: treballs a la cruïlla amb Sagunt, tallant al trànsit Jocs Florals el dijous 21 d’abril  pel formigonat del gual remuntable. En tot moment es permetrà el pas de vianants per la vorera d’un dels costats de la cruïlla. El tram de Sagunt entre Burgos i Jocs Florals ja està permanentment tallat al trànsit de vehicles per l’existència al mateix de la escola Perú.

Finals d’abril i/o maig de 2011: treballs d’aglomerat i de pintat de la senyalització horitzontal definitiva, amb tall a la circulació de Jocs Florals.

Una vegada formigonat cadascun dels guals, aquests no s’obriran al trànsit de vehicles fins que no estigui pintada la senyalització horitzontal corresponent als mateixos, així com col·locada la senyalització vertical d’avis de la existència d’aquests nous guals.